Koszyk


Producenci


WYSYŁKA W 24 GODZ.


Dostawa w ciągu 2 dni roboczych.
Wysyłamy tylko kurierem DPD
Do ceny produktu należy doliczyć koszt dostawy.

Koszt dostawy:

15 zł przy opcji przelewowej lub PayU
19 zł przy opcji zapłaty przy odbiorze

tekst alternatywny

Firma


F.H. MILBI

ul. Sielska 95
05-500 SIEDLISKA
NIP 951-164-82-73
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
tel. 601370272
Czynne 10.00 -19.00
Konto do wpłat:
mbank
06 1140 2017 0000 4102 0418 1194
SKLEP PROKONSUMENCKI


Płatności PayU 

Tradycja i doświadczenie


Specjalizujemy się w lalkach hiszpańskich od 2004 roku. Są wyjątkowo piękne i bezpieczne dla dzieci. To my, jako pierwsi w Polsce, sprowadziliśmy dla Państwa wspaniałe lalki Antonio Juan, Paola Reina, ASI czy Manolo i Berbesa.

U nas 100% satysfakcji 

LALKI MADE IN SPAIN


Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem wszystkich hiszpańskich producentów, których lalki oferujemy w naszym sklepie. Lalki sprowadzamy bezpośrenio z fabryk producenta. Posiadamy certyfikaty gwarantujące ich oryginalność.
Wszystkie nasze lalki są nowe, oryginalnie zapakowane, posiadają unijne certyfikaty bezpieczeństwa i zostały wyprodukowane w Hiszpanii.

ZABAWKI MILBI


Zabawki Milbi - lalki, pluszaki, akcesoria

Sklep MILBI posiada bardzo szeroki asortyment zabawek uwielbianych przez dzieci. Specjalizujemy się w sprzedaży hiszpańskich lalek. W tym zakresie nasz asortyment jest szczególnie różnorodny: do wyboru mają Państwo lalki noworodki, lalki klasyczne , lalki mniejsze i większe - wyglądające jak półroczne czy roczne maluchy. Dodatkowo - dla tych dzieci, które mają już swoje ulubione lale - oferujemy akcesoria dla lalek: buciki, smoczki, kołyski oraz ubranka i wózki.

Reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są fabrycznie nowe, spełniają unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa CE, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Reklamacji podlega towar z tytułu rękojmi, na podstawie przepisów kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące prawa.

3. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedawana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili.

3.1. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

3.2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności lub przeznazczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3.3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może:

- zażądać naprawy,

- zażądać wymiany na produkt wolny od wad,

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady),

- odstąpić od umowy (Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna).

3.4. Sprzedawca jest zwolniony z odpowidzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Reklamacja dotycząca rękojmi może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

a) pisemnie na adres F.H. MILBI, ul. Sielska 95, 05-500 Siedliska

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@milbi-zabawki.pl.

4.1. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Na życzenie możemy przesłać pocztą elektroniczną gotowy Formularz reklamacyjny.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Sielska 95, 05-500 Siedliska.

Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupujacego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Kupującego, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Kupującego żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8.2.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8.3.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

8.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: ttps://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Wzór formularza reklamacyjnego:

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Imię i nazwisko reklamującego...................................................................................................

Adres do korespondencji ........................................................................................

Adres email ..............................................................................

Numer zamówienia ...................................................................

Data zamówienia/zawarcia umowy ...............................................

Nazwa towaru, numer katalogowy ................................................................................

Cena towaru PLN ..........................................................

Numer dowodu sprzedaży .......................................................

Termin stwierdzenia niezgodności towaru z umową..................................................

Opis niezgodności towaru z umową podana przez reklamującego:

................................................................................... ...........................................

........................................................................................................................................

Żądanie reklamującego:

nieodpłatna naprawa*/ wymiana na nowy*/ obniżenie ceny*/ zwrot towaru - odstąpienie od umowy*

Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

ZWROT PIENIĘDZY

(tylko w przypadku żądania obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)

Nazwa banku i numer rachunku bankowego ............................................................

........................................................................................................................................

Inny sposób zwrotu pieniędzy ................................................................................................................

................................................

Podpis reklamującego
(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

*niepotrzebne skreślić
** wypełnia sprzedający

Termin ustosunkowania się sprzedawcy do reklamacji: 14 dni.


Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zawartość '' stanowi zaproszenie do składania ofert.
Profesjonalne sklepy internetowe CStore